Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 tại xã Tư Mại

Ngày 25/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP&AN) xã Tư Mại đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 40 học viên ( là đối tượng 4) năm 2017.

Trong quá trình học tập, bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, thảo luận học tập đầy đủ 7 chuyên đề về chương trình bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh theo đúng quy định. Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Trong đó, tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi chiếm 75%.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

THANH THU