Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Chiều ngày 22/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” từ năm 2013 đến năm 2018.

Những năm qua, công tác triển khai, thực hiện đề án đổi mới giáo dục chính trị được Đảng ủy, Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Các chương trình, nội dung giáo dục chính trị  cho các đối tượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ được biên soạn đổi mới với các hình thức giáo dục phong phú đa dạng, không dàn trải, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn, sát với thực tế địa phương, tập trung vào các nội dung: Giáo dục chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tích cực đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XIII) nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, và phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Ảnh HN

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ. Ngoài tổ chức lên lớp tập trung đơn vị còn vận dụng nhiều hình thức, phương pháp như tuyên truyền, phổ biến nhanh nghị quyết, thông báo chính trị - thời sự, ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thường xuyên gắn giáo dục chính trị với tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động trong và ngoài quân đội, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịs về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngoài ra, Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên kiện toàn cán bộ giảng dạy chính trị đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đi vào hoạt động có nền nếp. Tổ chức bồi dưỡng nội dung đi sâu vào quy trình, phương pháp chuẩn bị bài giảng, công tác nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội. Từ năm 2016 đến nay Ban chỉ huy quân sự huyện đã cử  25 đồng chí Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn  tham gia các lớp tập huấn do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức, kết quả 100% đạt loại khá giỏi. Hàng năm, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi cán bộ giảng dạy chính trị từ các cấp cơ sở trở lên, nhằm nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị.

Nhờ đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị. Trong những năm qua, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị của các đơn vị  trong lực lượng vũ trang huyện luôn đạt 100 % yêu cầu, trong đó 85 % đạt loại khá giỏi. Kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện.

THANH THU