Khai giảng lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2016

Ngày 6/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2016. Đến dự có đồng chí Trương Quang Hải – Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện và 70 học viên là cán bộ, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những nội dung cơ bản, trọng tâm như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc; Phòng chống “chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, các học viên còn tham gia thảo luận và viết bài kiểm tra nhằm làm sáng tỏ thêm quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước ta trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các học viên tham gia học tập trong 4 ngày từ ngày 6/9  đến ngày 9/9/ 2016.

 

THANH THU