Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2017 tại xã Đồng Việt

Sáng 21/9, tại xã Đồng Việt, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP&AN) xã Đồng Việt đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho  50 học viên ( là đối tượng 4) năm 2017.

Các đại biểu tham dự HN

Tham gia lớp bồi dưỡng, 50 học viên sẽ được trang bị những nội dung cơ bản, trọng tâm như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc; Phòng chống “chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, các học viên còn tham gia thảo luận và viết bài kiểm tra nhằm làm sáng tỏ thêm quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước ta trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các học viên tham gia học tập trong 4 ngày từ ngày 21/9  đến ngày 24/9/ 2017.

THANH THU