Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2017 tại xã Lãng Sơn

Sáng 25/11, tại xã Lãng Sơn, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP&AN) xã Lãng Sơn đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2016.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, 45 học viên được trang bị những nội dung cơ bản, trọng tâm như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc; Một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, các học viên còn tham gia thảo luận và viết bài kiểm tra nhằm làm sáng tỏ thêm quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước ta trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các học viên tham gia học tập trong 4 ngày, từ ngày 25/9 đến ngày 28/9.

 

THANH THU