Khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2018

Sáng 29/1, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ (DQTV) năm 2018 cho 150 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn, thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng và trung đội trưởng  chỉ huy các đơn vị tự vệ trong toàn huyện

           Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày từ ngày từ ngày 29/1 đến ngày 2/2. Tại đây, các học viên được quán triệt một số nội dung về: Đường lối quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018; phương pháp soạn thảo một số văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, kế hoạch hoạt động diễn tập chiến đấu của dân quân tự vệ, điều lệnh đội ngũ...

Qua lớp tập huấn, các học viên  được củng cố, trang bị thêm những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hệ thống các văn bản của Đảng về giáo dục quốc phòng -an ninh. Từ đó, giúp học viên nâng cao năng lực, trình độ tham mưu tác chiến, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

 

THANH THU