Tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng - an ninh năm 2016

Chiều 28/3/2017, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Quang Hải – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện chủ trì hội nghị.

 

 Đồng chí Trương Quang Hải – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện chủ trì hội nghị.

 

                    Năm 2016 Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện luôn được kiện toàn, củng cố, đủ thành phần, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đảm bảo quân số tham gia, đúng thành phần. Trong năm 2016, Hội đồng giáo dục an ninh rà soát và đăng ký cho 21 đối tượng tham gia đối tượng 3 tại tỉnh, kết quả 100% đạt khá giỏi; đối tượng 4 mở 01 lớp tại huyện có 70 người tham gia; Tổ chức giáo dục QPAN cho học viên học trong Trung tâm BDCT huyện được 27 lớp với trên 2.000 đồng chí và đối tượng 4 do xã, thị trấn tổ chức tại cơ sở. Hoàn thành chương trình giáo dục QPAN cho gần 5.000 học sinh. Phối hợp tổ chức 4 lớp “Trải nghiệm quân ngũ” thu hút 520 thanh thiếu niên tham gia. Kết quả tuyển sinh vào các trường quân đội, công an, trong năm đã hướng dẫn cho học sinh đăng ký thi tuyển với 141 em, hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện tham gia thi có 21 em trúng tuyển. Tổ chức tốt công tác thanh, kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng theo quy định.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong năm 2017 là tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên củng cố, kiện toàn đẩy đủ các thành viên theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, rà soát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiên thức quốc phòng an ninh năm 2017 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quang Hải – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã yêu cầu các thành viên Hội đồng từ huyện đến xã, thị trấn, MTTQ và các thành viên cần tăng cường chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân; Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP&AN; tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tổ chức hội nghị thông tin thời sự chuyên đề QPAN; Nắm chắc đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN; Đối với các nhà trường quan tâm giáo dục cho học sinh theo đúng giáo án, chương trình, đổi mới phương thức giáo dục bằng các buổi nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa để đưa kiến thức về QPAN đến học sinh gần gũi hơn…

 

Thu Bích  -  Giáp Mạnh