Yên Dũng phấn đấu năm 2019 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong toàn huyện

UBND huyện Yên Dũng phối hợp với Sở KHCN đẩy mạnh xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chấtlượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện mới triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại một số cơ quan và xã Tiến Dũng. Việc đưa Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước bảo đảm quy trình xử lý công việc được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, mang tính hệ thống; bảo đảm minh bạch, công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho các tổ chức, công dân, nhằm tạo cơ hội kiểm tra việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, từ đó sẽ chỉ đạo, điều hành kịp thời; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn từng cá nhân, đơn vị trong cơ quan… Bên cạnh đó, sẽ nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công theo mục tiêu cải tiến thường xuyên theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống văn bản QLCL theo tiêu chuẩn này cũng là phương tiện để đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp cơ quan hành chính nhà nước xây dựng môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị tham d ự tập huấn về ISO

Kế hoạch, năm 2019 huyện Yên Dũng sẽ xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong 70% cơ quan và các xã, thị trấn. Trong suốt quá trình triển khai, UBND huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với các cơ quan, các xã, thị trấn bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất của Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng trên địa bàn huyện./.

Thu Bích