Bộ thủ tục hành chính

Họ tên: 
Nông Văn Ly
Câu hỏi: 

Bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn các xã trong tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang còn được áp dụng không? Đã có bổ sung thay thế chưa.

Phản hồi: 

Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh hiện nay vẫn được áp dụng. Tuy nhiên đến nay, một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: tài nguyên môi trường, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo... đã có sự thay đổi do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành văn bản mới. Theo quy định của pháp luật, đối với thủ tục hành chính đã có sự thay đổi mà chưa được thống kê sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ chủ động hướng dẫn người dân áp dụng và thực hiện theo quy định mới.

Hiện nay, Sở Tư pháp đang tiến hành rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương theo từng cấp giải quyết trên cơ sở quyết định công bố TTHC đã được Bộ, ngành ban hành.

Lĩnh vực: 
Công dân