Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
1 10/CVHD Hội đồng nhân dân 03/03/2017 v/v cung cấp số liệu phục vụ công tác giám sát
2 11/CVHD Hội đồng nhân dân 03/03/2017 V/v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đonạ 2015-2016
3 9/CVHD Hội đồng nhân dân 02/03/2017 V.v thông báo kết quả nhận hồ sơ kỳ họp HĐND các xã, thị trấn
4 3/GMHD Hội đồng nhân dân 01/03/2017 GM 14h00 ngày 02/3/2017 họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ các thành viên
5 8/CVHD Hội đồng nhân dân 28/02/2017 V.v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đoạn 2015-2016
6 6/CVHD Hội đồng nhân dân 28/02/2017 V.v đóng góp ý kiến về hướng dẫn chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với Ban, Tổ, đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
7 7/CVHD Hội đồng nhân dân 28/02/2017 V.v đóng góp ý kiến về hướng dẫn chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với TT HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021
8 1/QĐ-HĐND Hội đồng nhân dân 28/02/2017 Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện
9 1/KH-HĐND Hội đồng nhân dân 28/02/2017 Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, điều hành, quyết toán tài chính ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015- 2016
10 2/GMHD Hội đồng nhân dân 23/02/2017 Giấy mời 08h00 phút, Ngày 27/02/2017 v.v tổ chức họp giao ban HĐND huyện
11 4/CVHD Hội đồng nhân dân 25/01/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa TT HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2016-2021
12 1/CVHD Hội đồng nhân dân 23/01/2017 CHương trình giám sát của TT HĐND huyện năm 2017
13 3/CVHD Hội đồng nhân dân 23/01/2017 Chương trình giám sát, khảo sát năm 2017 của Ban pháp chế HĐND huyện
14 7/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 09/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 1 HĐND huyện
15 5/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 05/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2017 của Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện
16 4/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 05/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 5 HĐND huyện năm 2016
17 3/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 04/01/2017 Thông báo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
18 1/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 03/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện tại các xã thị trấn: Noe, Nham Sơn, Tân Liễu
19 24/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 28/12/2016 Thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 12/2016
20 71/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 21/12/2016 Nghị quyết về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017

Trang