HĐND huyện giám sát phòng Kinh tế và Hạ tầng về thực hiện qui định pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn

Sáng 06/10, Đoàn giám sát HĐND huyện do ông Tạ Quang Khải UVBTV huyện ủy-Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về thực hiện qui định pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn giai đoạn 01/01/2015-30/6/2017.

Trong hơn 2 năm qua với chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  đã tham mư cho UBND huyện nhiều văn bản điều hành, hướng dẫn các xã, thị trấn, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện tốt các văn bản qui phạm pháp luật về lĩnh vực này. Đồng thời chủ trì thẩm định hồ sơ, dự án, báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình thep phân cấp. Tính từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2017 , phòng đã thẩm định 124 công trình với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ 900 triệu đồng, sau khi thẩm định đã chỉ ra nhứng sai sót yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đúng qui định và tiết kiệm được cho ngân sáh nhà nước trên 15 tỷ 900 triệu đồng.  Đồng thời chủ trì tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 32 công trình, nghiệm thu 19 công trình của 18 chủ đầu tư, qua đó đã chấp nhận kết quả 17 công trình  còn 02 công trình chưa đồng ý nghiệm thu vì chưa đảm bảo chất lượng, tổ chức kiểm tra chất lượng 18 công trình của 07 chủ đầu tư, kiểm tra đột xuất 08 công trình đang thi công của 03 chủ đầu tư.Qua đó phát hiện ra một số sai phạm; Thi công chưa đúng thiết kế, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hồ sơ hoàn công chưa đúng thực tế thi công…

Qua xem xét các văn bản  cụ thể các thành viên đoàn giám sát đã  chỉ ra những mặt còn tồn tại về công tác thực hiện qui định pháp luật về đầu tư xây dựng trong thời gian vừa qua và đại diện lãnh đạo phòng đã giải trình các vấn đề đoàn giám sát đưa ra

 Kết luận  buổi làm việc ông Tạ Quang Khải trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị báo cáo theo đề cương đáp ứng yêu cầu đặt ra, Phòng tổ chức tập huấn  văn bản mới ban hành, tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo chủ trì thẩm định các dự án, công trình xây dựng, Công tác quản lý nhà nước về công trình, thương xuyên kiểm tra, quan tâm kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện: Tham mưu ban hành văn bản có đôi lúc còn chưa kịp thời, đôn đốc thực hiện văn bản còn chưa được quan tâm, công tác định hướng cho chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn , quản lý chất lượng và bảo trì công trình, đôn đốc khắc phục sau kiểm tra và kết luận thanh tra của cấp trên chưa được quan tâm.Để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới ông trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Phòng cần quan tâm đến qui hoạch, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng cấp xã; nâng cao chất lượng thẩm định các công trình; quan tâm quản lý nhà nước về bảo trì công trình, rà soát lại kết luận thanh tra của cơ quan nhà nước cấp trên còn nội dung nào chưa thực hiện xong thì đôn đốc hoàn thành.

                                                                                           Hạnh Liên