HĐND huyện giám sát phòng Tài chính-Kế hoạch về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Sáng 04/10, Đoàn giám sát HĐND huyện do Ông Tạ Quang Khải làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện về thực hiện qui định của pháp luật  về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn 01/01/2015 đến 30/6/2017.

Đ/c Tạ Quang Khải - PCT HĐND huyện làm việc với Phòng TCKH

Trong thời gian trên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện  đã phối hợp với các Sở liên quan tổ chức tập huấn các văn bản qui phạm pháp luật, các luật liên qua về lĩnh vực này. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản điều hành như xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chưa quyết toán, đôn đốc hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, định kỳ 6 tháng, 9 tháng và cuối năm đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân nguồn vốn đầu tư, giải quyết các công trình hoàn thành, đôn đốc yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo các công trình khởi công mới…Tổng hợp trình UBND huyện kế hoạch đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đối với dự án nhóm B,C do HĐND và UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư; Thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn các dự án do cấp xã quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện. Từ 01/01/2015 đến 30/6/2017, Phòng Tài chính-Kế hoạch đã thẩm tra phê duyệt quyết toán 147 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trên 173 tỷ 900 triệu đồng, trong đó giá trị đề nghị quyết toán trên 150 tỷ 600 triệu đồng, giá trị chấp nhận quyết toán trên 149 tỷ 300 triệu đồng, công tác quyết toán đã phát hiện giảm trừ 1 tỷ 337 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ thực tế các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp một số những tồn tại trong quá trình thực hiện ở một số lĩnh vực: Giám sát công tác đầu tư, tham mưu quản lý nhà nước về công tác đấu thầu, thẩm định dự án, quyết toán vốn còn kéo dài…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác chủ động tham mưu và thực hiện trách nhiệm của Phòng tài chính –Kế hoạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện: Đôn đốc đầu tư xây dựng cơ bản, tuân thủ luật đầu tư công, trong quá trình thẩm định đã cương quyết không chấp nhận triển khai các công trình chưa đủ điều kiện, đôn đốc chủ đầu tư quyết toán các công trình, quan tâm quản lý nhà nước về đấu thầu, giám sát định giá đầu tư…

Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế  cần khác phục và đề nghị trong thời gian tới: Phòng đôn đốc hướng dẫn tài chính kế toán xã tham mưu xây dựng kế hoạch kế  giai đoạn 2018-2020 về đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, nâng cao chất lượng ổn định cân đối vốn của xã; phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác thẩm định đầu tư xây dựng; quan tâm công tác giao dự toán đối với xây dựng công trình xây dựng cơ bản, tham mưu làm tốt công tác kiểm ta đấu thầu, tăng cường hoạt động  giám sát kế hoạch đầu tư công trên bàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bộ phận tài chính kế toán xã quản lý đầu tư công.

                                                                                          Hạnh Liên