HĐND huyện giám sát việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Tân Liễu

Ngày 26/9, HĐND huyện giám sát việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Tân Liễu. Ông Tạ Quang Khải - Ủy viên Ban TVHU – Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Tạ Quang Khải - Chỉ trì hội nghị

Từ năm 2015 đến nay xã Tân Liễu có 3 danh mục công trình xây dựng cơ bản do chủ tịch UBND xã quyết định đầu tư là :Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã, đường trục thôn Liễu Đê, công trình sân vườn, cổng tường rào, thiết bị trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã ( trong đó có 2 công trình xây dựng cơ bản , 1 công trình làm theo cơ chế đặc thù) với tổng dự toán được phê duyệt là 8,7 tỷ đồng. Trong đó các danh mục chưa quyết toán là công trình sân vườn, cổng tường rào, thiết bị trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã. Đến nay xã còn nợ xây dựng cơ bản 4,3  tỷ đồng.  Hầu hết các công trình đảm bảo chất lượng và được đưa vào hoạt động.

Qua kiểm tra hồ sơ, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại còn hạn chế như: các hồ sơ quyết định của các gói thầu còn sai sót, chưa tổ chức thấm định lại giá các gói thầu và lựa chọn nhà thầu, gói tư vấn quản lý dự án cao hơn giá trị được phê duyệt; Các công trình không có hồ sơ khảo sát và hồ sơ thiết kế, không có nhật ký giám sát, cơ cấu nguồn vốn các công trình còn chưa rõ, trình tự thời gian ban hành nghị quyết chưa hợp lý; Các công trình từ năm 2015  - 2016 cần có kế hoạch trả nợ cụ thể.

Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND huyện Tạ Quang Khải đã yêu cầu xã Tân Liễu cần: Bổ xung lại hồ sơ về công tác tư vấn giám sát của các công trình, quản lý chặt hơn nữa công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực trách nhiệm của người giám sát, và tăng cường tuyên truyền các văn bản của pháp luật của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đến quần chúng nhân dân. Trên cơ sở chương trình đầu tư của cấp trên xã cần ban hành kế hoạch đầu tư công, tiếp tục nâng cao vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của xã và tăng cường công tác tập huấn về quản lý thủ tục hành chính trong xây dựng cơ bản.

THANH THU