Hội đồng nhân dân xã Nham Sơn – tổ chức kỳ họp thứ 4- khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 8/8 và sáng ngày 9/8, Hội đồng nhân dân xã Nham Sơn tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội , an ninh – quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự có ông Trần Công Tấn – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông qua các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 06 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Tờ trình của Ủy bản nhân dân xã về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016….

Trong 6 tháng đầu năm tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã là 300 ha, đạt 100% so với kế hoạch, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã là 19.000 con. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh số hộ kinh doanh dịch vụ của xã là 215 hộ, công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì thường xuyên, giữ vững xã chuẩn y tế mức độ 2. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản luôn ổn định.

 Kết thúc kỳ họp các đại biểu HĐND xã Nham Sơn đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh  6 tháng cuối năm 2017.

THANH THU