Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng

Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chủ trì hội nghị.

Ở điểm cầu huyện Yên Dũng, đồng chí Hoàng Văn Đức, Ủy viên BTV Huyện Ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Thành phần tham gia hội nghị gồm Thường trực Huyện ủy – HĐND - UBND huyện, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện.

Các đại biểu tham dự HNTT tại điểm cầu UBND huyện

Trong 1 ngày, hội nghị quán triệt 3 nội dung gồm Nghị quyết số 26 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Qua hội nghị, hiểu sâu, hiểu đúng nắm chắc những vẫn đề cơ bản, những vẫn đề chính, cốt lõi của các nghị quyết, quy định và kết luận tại hội nghị Trung ương 8 khóa XII để từ đó có thêm kiến thức thực hiện tốt công tác quán triệt các nội dung của hội nghị trung ương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình./.

Lương Hương