Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã Lão Hộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân xã Lão Hộ đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4 khóa XIX, nhiệm kỳ( 2016- 2021). Dự kỳ họp có đồng chí Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

           Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng nhân dân xã Lão Hộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Qua giám sát cho thấy, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện các mục tiêu KT- XH- ANQP đều đảm bảo và vượt so với kế hoạch đã đề ra, kinh tế của xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể là về trồng trọt tổng diện tích cấy lúa trên 192 ha, diện tích  đồi rừng là 18 ha trồng cây lấy gỗ.Về chăn nuôi tổng đàn gia súc trên 2.800 con; tổng đàn gia cầm trên 5000 con. Về các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao có bước phát triển; Giới thiệu được 117 lao động trên địa bàn xã vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp,..  Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn 1,5%. Các vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết kịp thời, không tồn đọng đơn thư khiếu nại kéo dại, vượt cấp. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

          Tại kỳ họp các vị đại biểu hội đồng nhân dân xã đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, thông qua mội số Nghị quyết về Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân xã; về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017; về phê chuẩn quyết toán Ngân sách xã năm 2016 và chuyển nguồn ngân sách xã, bổ sung sự toán ngân sách chi năm 2017./.

THANH THU