Yên Dũng Văn phòng Huyện ủy tổng kết công tác văn phòng cấp ủy 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Sáng 12/01/2018, Văn phòng Huyện ủy Yên Dũng tổng kết  công tác văn phòng cấp ủy 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực cấp ủy, Văn phòng huyện ủy và Đảng ủy các xã, Thị trấn đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nhất trí và tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện theo chương trình công tác đề ra; đồng thời đã triển khai thực hiện tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Cụ thể, Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn  đã tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; kịp thời văn bản hóa và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; làm tốt vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Việc ứng dụng CNTT, quản lý, khai thác hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ huyện cơ bản được thực hiện tốt. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nền nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy thực hiện có hiệu quả; tổ chức và phục vụ chu đáo các Hội nghị, cuộc họp, làm việc của cấp ủy ngày càng nền nếp.

Bên cạnh đó công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức, góp phần động viên, khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục 2018, Một số văn phòng Đảng ủy công tác tham mưu Văn phòng cấp ủy trong năm 2017 chưa thực sự chủ động, có việc chưa kịp thời; tham mưu xây dựng chương trình công tác của cấp ủy có nội dung chưa sát; công tác thông tin tổng hợp có việc chưa đáp ứng kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc giúp cấp ủy nắm tình hình phức tạp ở dưới cơ sở một số nơi thực hiện chưa tốt, chất lượng tham mưu xử lý giải quyết vụ việc phức tạp hiệu quả đạt được chưa cao...

Năm 2018 công tác văn phòng cấp ủy huyện Yên Dũng đề ra một số nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cấp ủy tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình; phối hợp tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và tiếp công dân; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

 

                                                                  Hạnh Liên