Chương trình công tác tháng 06/2017

Cơ quan: 
Huyện ủy