Chương trình công tác tháng 10/2017

Cơ quan: 
Huyện ủy