Lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng

THÔNG BÁO
  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005;
  • Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
  • Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp dân;
  • Chủ tịch UBND huyện thông báo Lịch tiếp dân năm 2018 như sau:
  • Chủ tịch UBND huyện tiếp dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày lễ, tết hoặc ngày nghỉ thì tổ chức tiếp dân vào ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó.
  • Địa điểm tiếp công dân: Tại Bộ Phận Một Cửa thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện.
  • Chủ tịch UBND huyện thông báo để các tổ chức và cá nhân biết, liên hệ./.