STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng) Tập tin
1 Xây dựng đường điện 0,4 kV tại TT Neo và TT Tân Dân, huyện Yên Dũng Phòng kinh tế và hạ tầng 2015 1 946 000 000.00
2 Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Neo huyện Yên Dũng tỉnh BG đến năm 2030 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2012 to 2030 0.00
3 Dự án Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Yên Dũng UBND huyện Yên Dũng 2014 to 2017 4 229 000 000.00
4 Dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc UBND huyện Yên Dũng 2016 to 2020 6 057 500 000.00
5 Dự án Kênh thoát lũ Nham Biền UBND huyện Yên Dũng 2017 to 2020 1 002 000 000.00
6 Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng lũ thuộc lưu vực sông Thương, sông Cầu, huyện Yên Dũng UBND huyện Yên Dũng 2017 to 2020 1 002 000 000.00
7 Khu đô thị mới tiểu khu 4,5 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang UBND huyện Yên Dũng 2016 to 2020 1.00