Dự án Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Yên Dũng

Loại dự án: 
Xã hội
Chủ đầu tư: 
UBND huyện Yên Dũng
Tổng mức đầu tư: 
4 229 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, Tháng 10 1, 2014 to Chủ nhật, Tháng 1 1, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện