Dự án Kênh thoát lũ Nham Biền

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
UBND huyện Yên Dũng
Tổng mức đầu tư: 
1 002 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, Tháng 3 1, 2017 to Thứ tư, Tháng 1 1, 2020
Tình trạng: 
Đang thực hiện