Hội nghị triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016

Sáng ngày 27/6, Chi cục Thuế huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016. Nhằm triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu thuyết sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn huyện.

Ảnh HN

Theo đó, việc triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện phải thực hiện đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo sự thống nhất và đúng thời gian quy định. Công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện có liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế và là nghĩa vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2016, do vậy phải có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự HN

Thông qua Hội nghị lần này, nhằm giúp cho các đại biểu hiểu và nắm rõ các điều khoản luật của Bộ Tài chính về hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Qua đó, tiếp tục quán triệt và triển khai rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết và thực hiện

Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành thuế cần chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai các giải pháp thu đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đối với các xã, thị trấn cần khẩn trương triển khai kế hoạch và tham mưu cho cấp ủy cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thông báo và niêm yết công khai danh sách hộ nộp thuế, số thuế phải nộp của từng hộ để người dân được biết và tự giám sát công tác thu nộp thuế; Tập trung huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác thu thuế nói chung và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nói riêng, góp phần hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của huyện năm 2016 

Thời gian thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn huyện là 20 ngày bắt đầu từ ngày 1/7/2016 và kết thúc vào ngày 20/7/2016./.

Lương Hương