Kinh nghiệm từ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp ở Đảng ủy Cảnh Thụy

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Đảng ủy xã Cảnh Thụy đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. 

Đảng ủy xã Cảnh Thụy hiện có 271 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ thôn. Là xã miền núi nằm ven tỉnh lộ 398, những năm trước kia kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, nên trong những năm qua, cùng với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, Đảng ủy xã đã xác định đưa các Nghị quyết của Đảng vào đời sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện.Trong đó xã là 1 trong những xã điểm của tỉnh và huyện về thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, cùng đó tranh thủ sự đầu tư , đóng góp từ bên ngoài và nhân dân bộ mặt nông thôn đã dần thay đổi. Hơn 2 năm qua kinh tế của xã liên tục có sự tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất hàng năm tăng bình quân đạt 13%; Cơ cấu kinh tế của xã có bước chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng/người/ năm và đạt theo kế hoạch Đại hội đảng bộ đề ra.

Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình, đề án của cấp trên và Nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 21. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện đã được cán bộ, đảng viên, ban ngành, đoàn thể và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia. Trong quá trình thực hiện Đảng ủy xã Cảnh Thụy đã rút ra được những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Một là, việc thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng tổ chức, chủ động đề ra được những chủ trương biện pháp lãnh đạo, sát đúng, phù hợp với thực tế và vận dụng cụ thể hóa các Nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn của địa phương. Phát huy và đề cao trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy, các ban chi ủy, chi bộ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tiên phong gương mẫu, đi đầu luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân quý trọng tin yêu.

Hai là, Tập trung xây dựng và giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ Ban chấp hành ý trí và hành động, luôn đề cao tính chiến đấu, tinh thần đấu trang tự phê bình trong nội bộ đảng. Tích cực và chủ động đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy- HĐND- UBND, ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội xã và cấp ủy chi bộ theo hướng tập trung. Cùng đó chỉ đạo thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm. Trong lãnh đạo phải đề cao tính kiên quyết, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Ba là, thường xuyên rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, các chi bộ. Giữ vững nguyên tắc kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi chính sách đầu tư tài chính đều phải công khai minh bạch. Cán bộ, đảng viên cần thường xuyên sâu sát để nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng các ý kiến phản ánh của nhân dân để chủ động giải quyết và điều chỉnh, rút kinh nghiệm.

Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng kịp thời, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có biện pháp xử lý thích đáng đối với tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các ban, ngành trong xã và thôn. Tổ chức tốt phong trào thi đua nhằm động viên đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, ở Cảnh Thụy không ngừng được kiện toàn, nâng cao, đảm bảo phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra đến năm 2015.

Ban biên tập