Năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức HCM

Nhằm tiếp tục đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và trong các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2014 các chi, đảng bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 8 nội dung trong chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 6/10/2011 của BTV huyện ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. 

Trong đó sẽ thực hiện tốt học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Các chi, đảng bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức và làm theo Bác. Mỗi đảng viên, cán bộ đăng ký từ 1 - 2 việc làm theo Bác. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách HCM. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác.

Từ đó góp phần rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

                                                          Đồng Chín