Các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

STT

Tên cơ quan

Cơ cấu tổ chức,

1

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

ĐT: 0240.3870.332

Email: vanphong_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Chánh văn phòng: Vũ Văn Thùy

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Huy

Phó Chánh văn phòng: Trần Văn Quyền

Phó Chánh văn phòng: Phạm Văn Dũng

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị T Xuân

2

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

ĐT: 0240.3870.258

Email: phongvhtt_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Vũ Trí Thống

Phó trưởng phòng: Trần Thị Thơm

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Công

Phó trưởng phòng: Thân Quang Dương

3

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ĐT: 0240. 3870.214

Email: phongtc-kh_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Lã Văn Đính

Phó trưởng phòng: Tạ Thị Thủy

Phó trưởng phòng: Hà Thị Tân

Phó trưởng phòng:  Chử Thanh Giang

4

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

ĐT: 02403.870.217

Email: phonggddt_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lượng

Phó trưởng phòng: Lê Thị Hòa

Phó trưởng phòng: Phan Thế Sĩ

Phó trưởng phòng:  Lương Văn Lý

5

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH

ĐT: 0240.3870.021

Email: Phongldtbxh_yendung@.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Phan Thế Huấn

Phó trưởng phòng: Thân Văn Thắng

Phó trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hùng

Phó trưởng phòng: Phạm Trí Dũng

6

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐT: 0240.3870.286

Email: phongtnmt_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Trần Văn Dương

Phó trưởng phòng: Ong Thế Chung

Phó trưởng phòng: Lại Văn Hà

Phó trưởng phòng: Phòng Thị Ngân

7

PHÒNG NỘI VỤ

ĐT: 0240.3504.325

Email: phongnoivu_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Tô Văn Lượng

Phó trưởng phòng: Trần Văn Thịnh

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Thành

Phó trưởng phòng: Phạm Đăng Tiến

8

PHÒNG KINH TẾ  VÀ HẠ TẦNG

ĐT:0240.3870.215

Email:phongkinhteht_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng: Nguyễn Hà Giang

Phó trưởng phòng:  Vũ Văn Hoè

Phó trưởng phòng:  Dương Văn Tuấn

Phó trưởng phòng: Ong Thế Viên

9

PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

ĐT:0240.3763.094

Email:phongnn_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng:  Trần Văn Đô

Phó trưởng phòng:  Ngụy Thế Kiên

Phó trưởng phòng:  Hoàng Hữu Lân

Phó trưởng phòng: Dương Văn Phong

Phó trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tỉnh

10

PHÒNG TƯ PHÁP

ĐT:0240.3870.330

Email:phongtuphap_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Phú

Phó trưởng phòng:  Thân Thị Lụa

Phó trưởng phòng:  Phan Thế Hải

Phó trưởng phòng: Quản Thị Hạnh

11

PHÒNG Y TẾ

ĐT:0240.3862.277

Email:phongyte_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng phòng:  Chu Văn Toản

Phó trưởng phòng:  Phạm Văn Điển

 

12

THANH TRA HUYỆN

ĐT:0240.3870.228

Email:Thanhtra_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Vy

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Anh

Phó Chánh thanh tra: Đỗ Văn Ngọc

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Chính Văn

13

TRẠM KHUYẾN NÔNG

ĐT:0240.3870.416

Email:tramkhuyennong_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trạm trưởng: Nguyễn Văn Sự

Phó trạm trưởng: Nguyễn Huy Thời

Phó trạm trưởng: Lê Thị Ảnh

 

14

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

ĐT:0240.3870.255

Email: Daitruyenthanh_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng đài: Trần Đức Hoàn

Phó trưởng đài: Phạm Văn Sáng

Phó trưởng đài: Lưu Xuân Thanh

15

TRUNG TÂM PTQĐ VÀ CCN

ĐT:0240.3604.467

Email:trungtamquydat_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc:  Nguyễn Trọng Thư

Phó giám đốc: Dương Văn Long

Phó giám đốc: Phạm Văn Huệ

Phó giám đốc: Trịnh Nam Thắng

16

TRUNG TÂM VĂN HOÁ- TT

ĐT:0240.3763.107

Email: Trungtamvh-tt_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc: Nguyễn Xuân Phong

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Hưng

Phó giám đốc: Đặng Đình Sinh

 

17

TRUNG TÂM DÂN SỐ-KHHGD

ĐT:0240.6335.448

Email:ttdsyendung_ccds@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc: Nguỵ Thị Hoa

Phó giám đốc: Ngụy Thị Nga

Phó giám đốc: Trần Văn Quang

18

BAN QUẢN LÝ DAXD

ĐT: CQ: 0240.3757659

Email:banqldaxd_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc: Nguyễn Xuân Tỉnh

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Chung

Phó giám đốc: Đặng Đình Hùng

19

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐT:0240.3504.045

Email: banqldtlsvh_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc: Nguyễn Khắc Sơn

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Thông

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Minh Hiền

 

20

ĐỘI QUẢN LÝ GIAO THÔNG

ĐT:0240.3757.684

Email: doiquanlyttgtxdmt_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Đội trưởng:  Ong Xuân Sơn

Đội phó: Hoàng Tiến Thăng

 

21

BAN QUẢN LÝ CHỢ NEO

ĐT:0240.3870.339

Email:bqlchoneo_yendung@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc: Nguỵ Đình Bắc