HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT Lãnh đạo HĐND huyện  
1

Đ/c Phan Thế Tuấn- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại cơ quan: 0240.3870.272

Công tác đảm nhiệm

a- Lãnh đạo toàn diện hoạt động của Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND huyện trong quan hệ công tác với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, các cơ quan trung ương, địa phương và công dân; chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện theo quy định của pháp luật.

b- Chủ trì, kết luận các phiên họp của Thường trực HĐND huyện, các cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND huyện với cơ quan hữu quan để chuẩn bị kỳ họp và rút kinh nghiệm sau kỳ họp HĐND huyện; chủ tọa, khai mạc, bế mạc và kết luận các nội dung của kỳ họp HĐND huyện.

c- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện; chỉ đạo công tác đối ngoại của HĐND huyện.

d- Tham gia tiếp công dân theo quy định.

đ- Ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND huyện, biên bản kỳ họp HĐND huyện; ký Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện và một số văn bản khác của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

2

Đ/c Tạ Quang Khải- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện 

Điện thoại cơ quan: 0240.3767.868

Công tác đảm nhiệm

a- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND huyện khi Chủ tịch HĐND huyện vắng mặt.

b- Điều hành hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND huyện theo Quy chế làm việc và sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện; là người phát ngôn của Thường trực HĐND huyện; trực tiếp phụ trách lĩnh vực kinh tế và ngân sách.

c- Tham gia cùng tập thể Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND huyện.

d- Tham gia điều hành các kỳ họp của HĐND huyện, trực tiếp điều hành một số phiên họp theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện. Chủ trì hội nghị, cuộc họp của Thường trực HĐND huyện với các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và hội nghị khác theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện. Chủ trì, kết luận các nội dung giám sát của Thường trực HĐND huyện; xem xét báo cáo kết quả giám sát của Ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

đ- Triệu tập đại biểu HĐND huyện, mời các đại biểu dự kỳ họp của HĐND huyện, phiên họp, cuộc họp, hội nghị của Thường trực HĐND huyện; chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện, phiên họp, cuộc họp, hội nghị của Thường trực HĐND huyện.

e- Chỉ đạo xây dựng chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ hàng năm của HĐND huyện; chương trình công tác, kế hoạch giám sát hằng năm của Thường trực HĐND huyện.

g- Đại diện Thường trực HĐND huyện dự các hội nghị, cuộc họp thường kỳ, đột xuất của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện.

h- Trực tiếp phụ trách Văn phòng HĐND & UBND huyện và công tác thi đua khen thưởng của HĐND huyện; chỉ đạo hoạt động tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND &UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ; làm chủ tài khoản và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND huyện.

i- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

k- Ký các văn bản: Chứng thực Nghị quyết, biên bản kỳ họp HĐND huyện, Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện khi được Chủ tịch HĐND huyện ủy quyền. Các văn bản nêu tại khoản 1, Điều 14 Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện nếu làm chủ tọa phiên họp hoặc khi được Chủ tịch HĐND huyện ủy quyền. Các văn bản điều hành, giải quyết công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Các văn bản thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND &UBND huyện. Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

3

Đ/c Trần Công Tấn- Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Điện thoại cơ quan: 0240.3862.378

Công tác đảm nhiệm

a- Tham gia cùng tập thể Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND theo qui định của pháp luật. Trực tiếp phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phụ trách lĩnh vực văn hóa-xã hội và pháp chế.

b- Tham gia điều hành các kỳ họp của HĐND huyện, trực tiếp điều hành một số phiên họp theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện. Tham gia chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND huyện; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, tài liệu trình kỳ họp HĐND huyện. Xem xét báo cáo kết quả giám sát của các Ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

c- Thay mặt Thường trực HĐND huyện giữ mối liên hệ và theo dõi, đôn đốc hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thống nhất chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

d- Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương thực hiện những kiến nghị của Thường trực HĐND sau giám sát, các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện.

đ- Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, báo cáo kết quả công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Thường trực HĐND huyện; các chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực pháp chế; Văn hóa-xã hội.

e- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

g- Ký các văn bản: Chương trình công tác, báo cáo kết quả công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Thường trực HĐND huyện; các chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực pháp chế, Văn hóa- xã hội. Các văn bản nêu tại khoản 1, Điều 14 Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện nếu làm chủ tọa phiên họp hoặc khi được Chủ tịch HĐND huyện ủy quyền. Các văn bản điều hành, giải quyết công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực pháp chế, Văn hóa-xã hội. Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

 

4- Ông Luyện Huy Lịch- Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội

a- Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND huyện, Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện về kết quả hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội.

b- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện hoặc phó Chủ tịch HĐND huyện.

5- Ông Dương Văn Đức- Trưởng Ban Pháp chế

a- Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND huyện, Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện về kết quả hoạt động của Ban Pháp chế.

b- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện hoặc phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, các thành viên của Thường trực HĐND huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐND huyện và Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện./.