Uỷ ban nhân dân huyện

Cơ cấu tổ chức của UBND huyện gồm: 

- Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên UBND huyện;

- 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Y tế, Thanh tra huyện).

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Ban Quản lý Dự án xây dựng, Ban Quản lý di tích Lịch sử - Văn hóa, Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường, Ban Quản lý chợ Neo, Trạm Khuyến nông).

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Yên Dũng
STT Lãnh đạo UBND huyện  
 
01

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại CQ: 0204.3862.379

Email: huybq_yendung@bacgiang.gov.vn
Công tác đảm nhiệm

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về sự chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND huyện.

- Phụ trách chung về công tác tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; địa giới hành chính; quốc phòng, an ninh; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tham nhũng; thanh tra; chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự.

- Trực tiếp điều hành công tác kế hoạch và ngân sách.

- Phụ trách khối nội chính, gồm các ngành: Công an; Quân sự; Nội vụ (phụ trách công tác tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; địa giới hành chính); Tư pháp (phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính); Thanh tra; Thi hành án dân sự.

- Phụ trách công tác đối ngoại của huyện.

- Ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực.

- Là Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - TKCN; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; Ban An toàn giao thông; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự,... Là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện,…

- Giữ mối quan hệ theo quy định của pháp luật với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan, ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; MTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh; các sở, ngành của tỉnh liên quan đến khối nội chính; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (ứng cử tại huyện Yên Dũng), các ban của HĐND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan, ban Đảng thuộc Huyện ủy; Trường Quân sự Quân đoàn 2.

- Phụ trách thị trấn Neo, thị trấn Tân Dân.

 
02

 

Đồng chí Hoàng Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phụ trách khối kinh tế - tài chính, đất đai - môi trường (gọi tắt là khối KT-ĐĐ) - Là Trưởng khối

Điện thoại CQ: 0240 3 870 287
Email: duchv_yendung@bacgiang.gov.vn

Công tác đảm nhiệm

- Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc chung khi được ủy quyền.

- Là người phát ngôn của UBND huyện.

- Phụ trách chung về các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; thu hút các dự án đầu tư; chỉ đạo thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi GPMB trên địa bàn huyện; chỉ đạo quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý đối với các công trình của các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Đất đai (đối với các công trình xây dựng trên đất chưa được cấp GCNQSD đất), các tổ chức, cá nhân khai thác đất, khai thác cát, sỏi lòng sông, các bến bãi kinh doanh cát, sỏi trái phép và những vi phạm khác liên quan đến khối phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Phụ trách các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng (lĩnh vực thu hút đầu tư); Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Đội Quản lý thị trường số 2; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp; Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.

- Phụ trách công tác đầu tư xây dựng các công trình thuộc khối KT-ĐĐ.

- Là Trưởng Ban chỉ đạo ISO huyện; Ban chỉ đạo xử lý vi phạm khai thác cát, sỏi lòng sông; Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; giữ mối quan hệ với các sở, ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; giữ mối quan hệ công tác, theo dõi và phối hợp với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện.

- Phụ trách các xã: Tiền Phong, Nội Hoàng, Tân Liễu, Yên Lư, Thắng Cương, Nham Sơn.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công.

 
03

Đồng chí Trương Quang Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn hoá - xã hội (gọi tắt là khối Văn xã) - Là Trưởng khối
Điện thoại CQ: 240.3870.270
Email: haitq_yendung@bacgiang.gov.vn

Công tác đảm nhiệm

- Phụ trách các lĩnh vực thuộc các cơ quan, đơn vị: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá và Thông tin; Lao động -TB&XH; Tư pháp (gồm công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; bồi thường nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; trợ giúp pháp lý,...); Nội vụ (gồm công tác hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ; thanh niên; tôn giáo,...); Đài Truyền thanh; Bảo hiểm xã hội; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; Trung tâm Y tế; Bệnh viện đa khoa; Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang; Trung tâm Dân số -KHHGĐ; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa; Công an huyện (phụ trách công tác nhân quyền; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc); Ban CHQS huyện (phụ trách công tác GDQP-AN; phòng không nhân dân); Trung tâm Viễn thông; Bưu điện huyện; Viettel Yên Dũng; các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề trên địa bàn huyện.

- Phụ trách Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo Nhân quyền; Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc khối Văn xã. Là Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện.

- Phụ trách công tác XDCB, sửa chữa các công trình bằng nguồn vốn các Chương trình MTQG và các nguồn vốn khác thuộc khối Văn xã.

- Ký duyệt các văn bản liên quan đến lĩnh vực Ngoại vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, Hội đồng thi đua, khen thưởng như: kế hoạch, công văn chỉ đạo, thông báo, báo cáo.

- Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; giữ mối quan hệ với các sở, ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; giữ mối quan hệ công tác, theo dõi và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Cựu TNXP, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ NTT-TMC, Hội Người mù, Hội Đông y - Châm cứu, Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Cầu lông, Hội Luật gia, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Chi hội Du lịch và các tổ chức liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách các xã: Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công.

 
04

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối nông nghiệp - công nghiệp - giao thông - xây dựng cơ bản (gọi tắt là khối NN-XDCB) - Là Trưởng khối
Điện thoại CQ: 00240 3870.227
Email: hungnh_yendung@bacgiang.gov.vn

Công tác đảm nhiệm

- Phụ trách chung về các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; khoa học và công nghệ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giao thông; xây dựng; phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng, quản lý đô thị; chỉ đạo quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc khối phụ trách và các hợp tác xã trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý đối với các công trình của các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Xây dựng (đối với các công trình xây dựng trên đất đã được cấp GCNQSD đất). Chỉ đạo xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, vi phạm hành lang an toàn giao thông và những vi phạm khác liên quan đến khối phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Phụ trách các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế và Hạ tầng (trừ lĩnh vực thu hút đầu tư); Ban CHQS huyện (đối với nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai -TKCN, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã); Trạm Khuyến nông; Đội Quản lý Trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý chợ Neo; Hạt Kiểm lâm; Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư KTNN huyện; Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Yên Dũng; Xí nghiệp KTCTTL Nam Cầu Sơn; Điện lực Yên Dũng; Hạt Quản lý Đê Yên Dũng.

- Là Trưởng Ban chỉ đạo Xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai; Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách. Là Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai-TKCN, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

- Ký duyệt các văn bản liên quan đến Ban An toàn giao thông, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai -TKCN, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới như: kế hoạch, công văn chỉ đạo, thông báo, báo cáo.

- Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; giữ mối quan hệ với các sở, ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; giữ mối quan hệ công tác, theo dõi và phối hợp với Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, Hội Sản xuất và Tiêu thụ Gạo thơm Yên Dũng.

- Phụ trách các xã: Xuân Phú, Hương Gián, Lãng Sơn, Quỳnh Sơn, Trí Yên, Tân An, Lão Hộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công.

- Phụ trách các xã: Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công.

 

Nhiệm vụ của các Ủy viên UBND huyện

- Đồng chí Tạ Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

- Đồng chí Phạm Hữu Tuấn - Trưởng Công an huyện - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác an ninh, trật tự và các hoạt động của ngành Công an.

- Đồng chí Nguyễn Văn Vy - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Đồng chí Nguyễn Hà Giang - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu, cụm công nghiệp; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; thu hút đầu tư; an toàn thực phẩm (thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương); quản lý các vấn đề về kinh tế hợp tác xã phi nông nghiệp.

- Đồng chí Trần Văn Dương - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường- Ủy viên UBND huyện:

Chịu trách nhiệm về công tác tài nguyên và môi trường (đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu).

- Đồng chí -  Lã Văn Đính - Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Tài Chính và Kế Hoạch  huyện:

Chịu trách nhiệm về công tác tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp.

- Đồng chí  Trần Văn Đô - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT                                - Huyện ủy viên,  - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; an toàn thực phẩm (thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp); khoa học và công nghệ.

- Đồng chí Tô Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua, khen thưởng; công tác thanh niên; công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Đồng chí Phan Thế Huấn - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động -TB&XH - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác giáo dục và đào tạo (chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo,…).

- Đồng chí Vũ Trí Thống - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin.

- Đồng chí Chu Văn Toản - Trưởng phòng Y tế - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số -KHHGĐ.

- Đồng chí Quản Thị Hạnh- Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên UBND huyện: Chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Đồng chí Vũ Văn Thùy - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Ủy viên UBND huyện:

+ Chịu trách nhiệm tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện, các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

+ Thừa lệnh Chủ tịch ký các văn bản như: Công văn, giấy mời họp, thông báo, kết luận của Thường trực UBND huyện,… khi được Chủ tịch phân công.

+ Là Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO huyện.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công nêu trên, các Ủy viên UBND huyện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ được phân công.