Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015)

     - Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai đã được ghi trong Luật đất đai. Vì vậy, để thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn cần phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Dũng

Xem nội dung chi tiết khi tải văn bản tại đây.

Đăng kí nhận Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên