Mời gọi đầu tư

Thông báo tổ chức bán đấu giá đất ở tại xã Cảnh Thụy trong tháng 6 năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017. Để các cuộc đấu giá đạt kết quả cao, đảm bảo nhân dân trong và ngoài huyện biết được thông tin các cuộc đấu giá...

Thông báo tổ chức bán đấu giá đất ở tại xã Hương Gián và xã Lão Hộ trong tháng 5, tháng 6 năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017. Để các cuộc đấu giá đạt kết quả cao, đảm bảo nhân dân trong và ngoài huyện biết được thông tin các cuộc đấu giá...

Đăng kí nhận Mời gọi đầu tư