STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
176 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
177 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (CẤP LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC) Giao thông vận tải 06/06/2016
178 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (TRƯỜNG HỢP PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT) Giao thông vận tải 06/06/2016
179 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG HUYỆN, THÀNH PHỐ) Giao thông vận tải 06/06/2016
180 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (TRƯỜNG HỢP PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ Ở HUYỆN, TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC CHUYỂN ĐẾN) Giao thông vận tải 06/06/2016
181 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN BỊ MẤT) Giao thông vận tải 06/06/2016
182 ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỊ CŨ, NÁT) Giao thông vận tải 06/06/2016
183 XOÁ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Giao thông vận tải 06/06/2016
184 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG Giao thông vận tải 06/06/2016
185 CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG (TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA BẾN HẾT HIỆU LỰC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI THAY ĐỔI VỀ VÙNG ĐẤT, VÙNG NƯỚC HOẶC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU) Giao thông vận tải 06/06/2016
186 CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN BẾN KHÁCH NGANG SÔNG (TRƯỜNG HỢP BẾN MỞ RỘNG HOẶC NÂNG CẤP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG QUA BẾN) Giao thông vận tải 06/06/2016
187 CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Giao thông vận tải 06/06/2016
188 CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Giao thông vận tải 06/06/2016
189 CẤP PHÉP THI CÔNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC. Giao thông vận tải 06/06/2016
190 CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Giao thông vận tải 06/06/2016
191 CHẤP THUẬN ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC. Giao thông vận tải 06/06/2016
192 CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG HUYỆN. Giao thông vận tải 06/06/2016
193 GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG ĐỐI VỚI THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU, THI CÔNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC VÀ THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG HUYỆN. Giao thông vận tải 06/06/2016
194 CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG BAO GỒM: TẬP KẾT RÁC THẢI ĐỂ TRUNG CHUYỂN; ĐIỂM ĐỖ XE TAXI. Giao thông vận tải 06/06/2016
195 GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẬP KẾT RÁC THẢI ĐỂ TRUNG CHUYỂN VÀ ĐIỂM ĐỖ XE TAXI Giao thông vận tải 06/06/2016
196 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (CẤP LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC) Giao thông vận tải 06/06/2016
197 CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương 06/06/2016
198 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương 06/06/2016
199 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương 06/06/2016
200 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN Công thương 06/06/2016

Trang