STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
1 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI TRẺ MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI Lao động TB & XH 03/06/2016
2 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO TRẺ EM Lao động TB & XH 03/06/2016
3 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/ADSI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG THUỘC HỘ NGHÈO Lao động TB & XH 03/06/2016
4 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐƠN THÂN THUỘC DIỆN NGHÈO ĐANG NUÔI CON NHỎ DƯỚI 16 TUỔI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 18 TUỔI ĐANG ĐI HỌC VĂN HOÁ, HỌC NGHỀ Lao động TB & XH 03/06/2016
5 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ TRẺ EM VÀO NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Lao động TB & XH 03/06/2016
6 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Lao động TB & XH 03/06/2016
7 THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TRẺ EM, NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI; TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI ĐƯỢC GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NUÔI DƯỠNG; TRẺ EM LÀ CON CỦA NGƯỜI ĐƠN THÂN THUỘC HỘ NGHÈO. Lao động TB & XH 03/06/2016
8 THỦ TỤC TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT (MỘT LẦN) ĐỐI VỚI NGƯỜI, HỘ GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN DO HẬU QUẢ THIÊN TAI HOẶC NHỮNG LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC GÂY RA Lao động TB & XH 03/06/2016
9 TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Lao động TB & XH 03/06/2016
10 TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN VÀO SỐNG TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NHƯNG CÓ NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC TẠI CỘNG ĐỒNG. Lao động TB & XH 03/06/2016
11 HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG Lao động TB & XH 03/06/2016
12 THỦ TỤC TIẾP NHẬN HOẶC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NGƯỜI CAO TUỔI VÀO NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Lao động TB & XH 03/06/2016
13 THỦ TỤC HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG. Lao động TB & XH 03/06/2016
14 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI DẠNG TẬT HOẶC MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT. Lao động TB & XH 03/06/2016
15 THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ HƯ HỎNG, BỊ MẤT. Lao động TB & XH 03/06/2016
16 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Lao động TB & XH 03/06/2016
17 THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT. Lao động TB & XH 03/06/2016
18 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀO NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Lao động TB & XH 03/06/2016
19 THỦ TỤC XÁC NHẬN HỘ NGHÈO Lao động TB & XH 03/06/2016
20 THỦ TỤC XÁC NHẬN HỘ CẬN NGHÈO Lao động TB & XH 03/06/2016
21 THỦ TỤC XÁC NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CÓ THU NHẬP BẰNG 150% HỘ NGHÈO ĐỂ ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ , HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP Lao động TB & XH 03/06/2016
22 THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC VAY VỐN Lao động TB & XH 03/06/2016
23 THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO VAY VỐN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI. Lao động TB & XH 03/06/2016
24 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ ĐƯỢC CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG Lao động TB & XH 03/06/2016
25 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI Lao động TB & XH 03/06/2016

Trang