HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT, MẤT TÍCH DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN; TAI NẠN GIAO THÔNG, TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG HOẶC CÁC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC

Cơ quan BH: 
UBND
Lĩnh vực: 
Lao động TB & XH
Nội dung: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sau khi nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

- Bước 2: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

19.2 Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

-Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.(Mẫu số 6)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

- Giấy báo tử đối với đối tượng theo quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

7. Lệ phí: Không

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (Mẫu số 6 -Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.