THỦ TỤC HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Cơ quan BH: 
UBND
Lĩnh vực: 
Lao động TB & XH
Nội dung: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

 1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận về nước do cơ quan có thẩm quyền cấp, gia đình có trẻ em bị mua bán, bản thân người bị mua bán từ nước ngoài trở về phải làm đơn đề nghị hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng gửi UBND cấp xã.
Bước 2: Căn cứ vào đơn đề nghị, chậm nhất 05 ngày làm việc, UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về theo mẫu 02
Bước 3: Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố thẩm định hồ sơ và làm văn bản đề nghị gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét quyết định hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Trong trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ thì phải trả lời đối tượng bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không được hỗ trợ.
Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải được gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, UBND cấp xã và đối tượng đề nghị hỗ trợ.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
1- Đơn đề nghị (theo mẫu)
2- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND cấp xã (theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc, 02 bộ sao.
4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày
5. Cơ quan thực hiện: 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TBXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH;
Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
7. Kết quả: Văn bản đề nghị             
8. Phí, lệ phí: Không                                                               
9. Mẫu đơn, tờ khai:
( Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang )
10. Yêu cầu, điều kiện:
11. Căn cứ pháp lý:  
- Quyết định số 17/2007/QĐ - TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
- Thông tư Liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
- Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
- Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT - BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

- Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoàn hập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.