Kế hoạch tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh BG