Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em