Kế hoạch tuyên truyền nâng cao ý thức làm du lịch của nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn đến năm 2020