Năm 2018 chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện, thời gian qua, UBND các cấp trên địa bàn huyện đã chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm 2017, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện luôn được tăng cường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, hạn chế các tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, xử lý nghiêm các sai phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ công chức về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Chính vì vậy, trên địa bàn huyện, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, số công dân đến trụ sở tiếp dân của huyện và số đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm.

 Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, Năm 2017 toàn huyện đã tiếp 434 lượt, 477 người, đến phản ánh 455 vụ việc, trong đó khiếu nại 12 vụ việc, tố cáo 25 vụ việc và đề nghị 418 vụ việc. So với năm 2016 giảm 1 lượt,  giảm  11 người và tăng 17 vụ việc. Nội dung phản ánh chủ yếu về lĩnh vực lao động thương binh xã hội, nội vụ, vấn đề thu hồi bồi thường đất đai. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện tiếp 103 lượt, 133 người dân phản ánh 120 vụ việc; tiếp dân thường xuyên của UBND huyện 169 lượt, 182 người, phản ánh 171 vụ việc, UBND các xã, thị trấn tiếp 162 lượt, 162 người và phản ánh 164 vụ việc.

 Nhằm công khai, minh bạch nội dung tiếp công dân, sau các buổi tiếp công dân, UBND huyện giao bộ phận tiếp công dân huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân của UBND huyện gửi các cấp, các ngành, cơ quan có thẩm quyền của huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng với việc chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên nắm tình hình tiếp công dân và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp.

Đối với việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, thời gian qua, toàn huyện đã tiếp nhận 45 đơn đủ điều kiện giải quyết, đến nay đã giải quyết được 41 đơn. Những vụ việc còn lại đang tiếp tục giải quyết. Cụ thể, thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện 8 đơn và đã giải quyết được 7 đơn; các cơ quan chuyên môn tiếp nhận 11 đơn và đã giải quyết xong 10 đơn; UBND các xã, thị trấn phải giải quyết 26 đơn và đã giải quyết xong 24 đơn.

Các đơn thư còn lại, bộ phận tiếp công dân huyện đã nghiên cứu, phân loại đơn, xác định thẩm quyền giải quyết và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm thủ tục báo tin cho công dân gửi đơn biết, liên hệ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể cần làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất kéo dài.

Để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong năm 2018, UBND huyện tiếp tục xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC. Theo đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết KNTC, tập trung vào những vụ việc phức tạp; tăng cường quản lý trong lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính…; tằng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện trong thực hiện các luật về KNTC; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị nắm bắt kịp thời các KNTC phát sinh ở cơ sở để giải quyết triệt để… Có như vậy, tình hình công dân khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp mới được ngăn ngừa, hạn chế. Và đây là một trong những yếu tố giúp huyện ta thu hút đầu tư, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

                                      Đồng Chín