Q/đ v.v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 năm 2016