Q/đ v.v thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới