Q/đ v.v thay đổi thành viên BCĐ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016