Q/đ v.v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2016