Quyết định v/v kiện toàn tổ kiểm tra xử lý phương tiện vận tải quá khổ quá tải trên địa bàn huyện