Thông báo phân công các thành viên BCĐ phụ trách, chỉ đạo xã Tiền Phong, Nội Hoàng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016