Thông báo v.v phân công nhiệm vụ của TT HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021