Thông báo v.v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện trong tháng 9 năm 2016