Hội nghị triển khai phương án và kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều 30/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án và kế hoạch tổng điều tra điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đức– PCTUBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; các đồng chí thành viên BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; các đồng chí tổng điều tra các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị đã thông qua kế hoạch số 30 về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Mục đích và yêu cầu của cuộc tổng điều tra là tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay cho đến năm 2020 và chiến lược đến năm 2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

Thời gian điều tra trên địa bàn bắt đầu từ 07 giờ sang ngày 01/4/2019 kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Nội dung cuộc tổng điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau: Thông tin về dân số, bao gồm các thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Thông tin về nhà ở của hộ, bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng.

Ảnh HN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đức– PCTUBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện tổng điều tra đúng mục đích yêu cầu và đảm bảo nguyên tắc tập trung, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù địa phương; xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; các thành viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

                                                                                           Hạnh Liên