Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 18/09/20181