Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai

Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết, thiếu định hướng thị trường... đang được nhìn nhận là những hạn chế, bất cập lớn của ngành nông nghiệp nước ta nói chung và huyện ta nói riêng. Để giải quyết vấn đề này, việc thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai là hướng đi tất yếu, mở đường cho phương thức sản xuất tập trung, hiện đại, hướng đến sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao. Những năm qua, huyện ta đã tích cực triển khai đồng bộ giải pháp dồn đổi, tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mang lại những hiệu quả nhất định.

Thực hiện kế hoạch số 273 ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2018, ngay từ đầu năm 2017 UBND huyện đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện. Kết quả, có 13 thôn của 7 xã đã hoàn thành dồn điền đổi thửa, với tổng diện tích trên 700 ha, nâng tổng số diện tích đã dồn điền đổi thửa từ năm 2011 đến nay là gần 4.800ha, tại 124 thôn của 14 xã. UBND huyện đã cấp kinh phí hỗ trợ các thôn thực hiện là trên 23 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 19,6 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ hơn 3,8 tỷ đồng. Đã hoàn thành công tác đo đạc hơn 3.600 ha của 91 thôn tại 12 xã, lập 11.305 hồ sơ, cấp gần 2.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Nhờ dồn đổi ruộng đất, các địa phương như Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại, Đồng Việt, Tân An, Trí Yên… đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển cánh đồng lớn, bước đầu hình thành liên kết sản xuất với sự tham gia của doanh nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cho người dân.

Tuy nhiên, công tác dồn đổi vẫn còn hạn chế như một số địa phương và thành viên tổ công tác dồn điền đổi thửa của huyện còn chưa tập trung cao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tiến độ đo đạc, kê khai, lập hồ sơ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi còn chậm, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc nhưng chưa được cơ quan chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị tư vấn tập trung giải quyết. Để khắc phục những khó khăn này, UBND huyện tập trung chỉ đạo các địa phương nghiệm thu diện tích giao ruộng ngoài thực địa năm 2016, 2017 giải quyết các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị nghiệm thu với diện tích đăng ký thực hiện theo kế hoạch. Đối với công tác dồn đổi năm 2018, UBND xã Nham Sơn, Đồng Phúc, Đồng Việt phối hợp với các cấp ngành xã, huyện hướng dẫn các thôn thực hiện sớm tiến hành các bước dồn đổi, quy hoạch lại đồng ruộng, đào đắp kênh mương, giao thông nội đồng và giao ruộng ngoài thực địa vào thời điềm phù hợp, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018

Các địa phương khác tiếp tục thực hiện dồn đổi ruộng đất có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đất sản xuất nông nghiệp ở những xã, vùng có điều kiện dồn đổi và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và nhận thực của người dân, là tiền đề đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ giới hóa nông nghiệp, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Thời gian tới, Huyện ủy, HDDND, UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; đầu tư phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời kỳ hội nhập, nhất là mục đích, ý nghĩa của dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, cùng chung tay, tích cực tham gia và phối hợp thực hiện. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng về thủy lợi, giao thông nội đồng... thông qua các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng giá trị gia tăng từ nông nghiệp và phát triển theo hướng bền vững.

 

                                                          Đồng Chín